ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการหลัก เท่ากับ 20 ชั่วโมง/โครงการ

ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการหลัก เท่ากับ 20 ชั่วโมง/โครงการ

ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการหลัก เท่ากับ ๒๐ ชม./โครงการ(สรุปเล่มโครงการที่หัวหน้ารับผิดชอบดำเนินการเสร็จ)

            4 คะแนน มีการดำเนินโครงการตามขั้นตอนและสรุปส่งเล่มโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของปัจจุบัน

            3 คะแนน มีการดำเนินโครงการตามขั้นตอนแต่ยังสรุปส่งเล่มโครงการ

            2 คะแนน มีการดำเนินโครงการแต่ยังไม่ดำเนินโครงการ

            1 คะแนน ไม่มีโครงการรับผิดชอบ