ผู้ช่วยดำเนินโครงการหลัก เท่ากับ 20 ชั่วโมง/โครงการ

ผู้ช่วยดำเนินโครงการหลัก เท่ากับ 20 ชั่วโมง/โครงการ

ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการหลัก เท่ากับ ๒๐ ชม./โครงการ(สรุปเล่มโครงการที่ ผช.รับผิดชอบเสร็จ)

            ๔ คะแนน มีการดำเนินโครงการตามขั้นตอนและสรุปส่งเล่มโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของปัจจุบัน

            ๓ คะแนน มีการดำเนินโครงการตามขั้นตอนแต่ยังสรุปส่งเล่มโครงการ

            ๒ คะแนน มีการดำเนินโครงการแต่ยังไม่ดำเนินโครงการ

            ๑ คะแนน ไม่มีโครงการรับผิดชอบ