ผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 10 ชั่วโมง/โครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 10 ชั่วโมง/โครงการ

ผู้เข้าโครงการ เท่ากับ 10 ชม./โครงการ (สรุปผล การเข้าร่วมโครงการ)

- กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

- กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๖

การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชียวชาญภายนอก  กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีเครื่องรับโทรทัศน์

- การออกแบบและติดตั้งระบบตรวจจับควันภายในห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา

- วิทยากรลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

- อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- กิจกรรมหน้าเสาธง  และดูแลความเรียบร้อยบริเวณประตู วิทยาลัยฯ

 

            4 คะแนน มีการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของปัจจุบัน

            3 คะแนน มีการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของปัจจุบัน

            2 คะแนน มีการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 ของปัจจุบัน

            1 คะแนน มีการเข้าร่วมโครงการ ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของปัจจุบัน