3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

        งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับชาติ หรือเทียบเท่า

                  ผลงาน ระดับชาติ