2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

 

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

- ตรวจสอบการจัดตั้งค่าคะแนนเก็บทุกรายวิชาที่สอนเป็นปัจจุบันในระบบ RMS

การตั้งค่าคะแนนเก็บทุกรายวิชา และแสดงแผนภูมิแต่ละรายวิชาเป็นปัจจุบัน

ภาคเรียนที่ 1/2566

         วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

                      ห้อง กร.1/1   

                      ห้องชฟ.2/1   

                                 ห้อง ชฟ.2/2     

                                 ห้อง ชฟ.2/3  

                                 ห้อง ชฟ.2/4  

        วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

                      ห้อง คอมฯ2/1 

                                 ห้อง คอมฯ2/2 

        วิชากฎหมายพาณิชย์

                      ห้อง บช.2/2  

             วิชากฎหมายแรงงาน 

                     ห้อง กร.2/1  

                                ห้อง ชช.2/1 

                                 ห้อง ชอ.2/1  

                                 ห้อง ชอ.2/2  

            วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ

                      ห้อง สชอ.1/1  

                                 ห้อง สชอ.1/2   

         วิชาหลักการตลาด

                      ห้อง สทธ.1/1   

        วิชาหลักเศรษฐศาสตร์

                      ห้อง สทธ.1/1  

         วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

                      ห้อง บช.2/1  

แบบกรอกคะแนนจิตพิสัย คะแนนเก็บ คะแนนแบบทดสอบ คะแนนใบงาน และคะแนนสอบปลายภาค