2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ตรวจสอบส่งรายงานการบันทึกช่วยเหลือการเยี่ยมบ้านและการพบนักเรียน - นักศึกษาในที่ปรึกษาในส่วนของระบบนักเรียนในะรบบ RMS

บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน /บันทึก Home room / รายงานแผ่นเดียวที่เกี่ยวกับนักเรียนในที่ปรึกษา

       1 เมษายน - 30 กันยายน 2566

     ภาคเรียนที่ 1/2566

รายงานแผ่นเดียว

   - รายงาน Homeroom สัปดาห์ที่ 1

   - รายงาน Homeroom สัปดาห์ที่ 2

   - รายงาน Homeroom สัปดาห์ที่ 3

   - รายงาน Homeroom สัปดาห์ที่ 4

   - รายงาน Homeroom สัปดาห์ที่ 5

   - รายงาน Homeroom สัปดาห์ที่ 6

   - รายงาน Homeroom สัปดาห์ที่ 7

   - รายงาน Homeroom สัปดาห์ที่ 8

   - รายงาน Homeroom สัปดาห์ที่ 9

   - รายงาน Homeroom สัปดาห์ที่ 10

   - รายงาน Homeroom สัปดาห์ที่ 11

การบันทึก Homeroom

   - สป.ที่ 12

   - สป.ที่ 13

   - สป.ที่ 14

   - สป.ที่ 15

   - สป.ที่ 16

   - สป.ที่ 17

   - สป.ที่ 18