2.3 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และสถานประกอบการ

2.3 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และสถานประกอบการ

2.3 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

รายงานแผ่นเดียวการร่วมโครงการกับผู้ปกครอง,สถานประกอบการและชุมชน ท้องถิ่นมชน

     1 เมษายน - 30 กันยายน 2566

     1. ผู้ปกครอง 

     2. ภาคีเครือข่าย 

     3. สถานประกอบการ 

     4. ชุมชนและท้องถิ่น 

      เดือน มิถุนายน 2566 

  1. ผู้ปกครอง 

  2. ภาคีเครือข่าย

  3. สถานประกอบการ

  4. ชุมชนและท้องถิ่น

   เดือน  กรกฎาคม 2566

  1. ผู้ปกครอง 

  2. ภาคีเครือข่าย 

  3. สถานประกอบการ 

  4. ชุมชนและท้องถิ่น 

   เดือน สิงหาคม 2566

  1. ผู้ปกครอง 

  2. ภาคีเครือข่าย 

  3. สถานประกอบการ 

  4. ชุมชนและท้องถิ่น 

  เดือน กันยายน 2566

  1. ผู้ปกครอง 

  2. ภาคีเครือข่าย 

  3. สถานประกอบการ 

  4. ชุมชนและท้องถิ่น