3.1 ตรวจร่องรอยการพัฒนาตนเองมีการบันทึกเป็นปัจจุบันในระบบ KME

3.1 ตรวจร่องรอยการพัฒนาตนเองมีการบันทึกเป็นปัจจุบันในระบบ KME

 

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online / Onsite)

        1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

1. อบรมการใช้งาน GSB Corporate Internet Banking ในการดำเนินงานธนาคารโรงเรียนดิจิทัล 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียน การสอน และการบริหารจัดการด้วยดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

3. อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 

4. อบรมสร้างกิจกรรม Active Learning บน Power Point ด้วย Class Point 2 พร้อมเคล็ดลับการสร้างสื่อในเวลาจำกัดรุ่นที่ 1

     1 เมษายน  2566 - 30 กันยายน 2566

1. อบรมการสร้างกิจกรรม Active  Learning บน Power Point วันที่ 19  เมษายน 2566

2. โครงการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส ค่านิยม สุจริต และต่อต้านการทุจริต ที่มีผลกระทบต่อองค์กร (รับฟัง Live)

       เดือน มิถุนายน 2566  

1. พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

2. พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

3. พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การบัญชีและการจัดการทางการเงิน

 สรุปผลการเข้าร่วมการอบรมประจำเดือน มิถุนายน 2566

        เดือน กรกฎาคม 2566

1. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

2. รายงานการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่ององค์การและการจัดการ

             เดือน สิงหาคม 2566

1. อบรมออนไลน์ เรื่องการเขียนหนังสือราชการ 'เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ' 

2. อบรมออนไลน์ เรื่องเครื่องมือการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล

3. อบรมออนไลน์ เรื่องทักษะการสื่อสารโน้มน้าว 

4. อบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-Cop

              เดือน กันยายน  2566 

1. อบรม (ออนไลน์) เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2.  อบรม (ออนไลน์) เรื่องการพัฒนาการคิด

3.  อบรม (ออนไลน์) เรื่องจิตสำนึกสาธารณะ 

4.  อบรม (ออนไลน์) เรื่องความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล