ผลงานระดับภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            24 คะแนน ผลงานรางวัลตนเอง หรือครูควบคุมทีมระดับชาติ

            16 คะแนน ผลงานรางวัลตนเอง หรือครูควบคุมทีมระดับภาค

            8 คะแนน ผลงานรางวัลตนเอง หรือครูควบคุมทีมระดับ อาชีวศึกาษาจังหวัด