1.1 สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้

1.1 สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้

 

ข้อตกลงในการพัฒนางานฯ

(ข้อตกลงในการพัฒนา 1.การดำเนินการในประเด็นท้าทาย)

       สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้