ผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 10 ชั่วโมง/โครงการ

 

 

 

 

 

ผู้เข้าโครงการ เท่ากับ ๑๐ ชม./โครงการ (สรุปผล การเข้าร่วมโครงการ)

 

 

 

 

            ๔ คะแนน มีการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของปัจจุบัน

            ๓ คะแนน มีการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของปัจจุบัน

            ๒ คะแนน มีการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของปัจจุบัน

            ๑ คะแนน มีการเข้าร่วมโครงการ ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของปัจจุบัน