1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้

-หลักฐานแนบไฟล์แผนการสอนทุกรายวิชาในระบบ Kme 

 

ปีการศึกษา  1/2566

ใบสรุปรายงานความถูกต้องของแผนการสอน

วิชา  การบัญชีอุตสาหกรรม

วิชา  การบัญชีเบื้องต้น

วิชา  การขายเบื้องต้น

วิชา  กฎหมายพาณิชย์

วิชา  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1