1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

- การบันทึกคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึ่งประสงค์เป็นปัจจุบัน

  ทุกครั้งทุกรายวิชาในระบบRMS

   1/2566

►วิชา  การบัญชีเบื้องต้น  บัญชี  1/1

       ►วิชา  การขายเบื้องต้น  บัญชี  1/1

       ►วิชา  การบัญชีอุตสาหกรรม  บัญชี  2/1

       ►วิชา  การบัญชีอุตสาหกรรม  บัญชี  2/2

       ►วิชา  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1  บัญชี 2/2