2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

-ตรวจสอบส่งรายงานการบันทึกช่วยเหลือการเยี่ยมบ้านและการพบนักเรียน - นักศึกษาในที่ปรึกษาในส่วนของระบบนักเรียนในะรบบ RMS

 

บันทึกการเยี่ยมบ้าน นักเรียน/รายงานแผ่นเดียวที่เกี่ยวกับนักเรียนในที่ปรึกษา

ปีการศึกษา  1/2566

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  1
รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  2

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  3

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  4

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  6

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  7

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  8

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  9

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  10

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  11

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  12

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  13

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  14

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  15

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  16

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  17

รายงานการบันทึก  HomeRoom  สัปดาห์ที่  18