2.3 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

 

 

รายงานแผ่นเดียวการร่วมโครงการกับผู้ปกครอง,สถานประกอบการและชุมชน

►ผู้ปกครอง

          ⇒  ประจำเดือน  พฤษภาคม  2566

             ⇒  ประจำเดือน   กรกฎาคม   2566

             ⇒  ประจำเดือน    สิงหาคม    2566

 

►ภาคีเครือข่าย

         ⇒ ร่วมหารือกับสถานประกอบการ  บริษัท ซี.เจ.เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด

 

►สถานประกอบการ

       เดือน  กรกฎาคม  2566

             ⇒  นิเทศ นักเรียน ในสถานประกอบการ

           เดือน  สิงหาคม  2566

              ⇒  นิเทศ นักเรียน ในสถานประกอบการ

              ⇒  นิเทศ นักเรียน ในสถานประกอบการ

              ⇒  นิเทศ นักเรียน ในสถานประกอบการ

          เดือน  กันยายน  2566

              ⇒  นิเทศ นักเรียน ในสถานประกอบการ

              ⇒  นิเทศ นักเรียน ในสถานประกอบการ

 

►ชุมชนและท้องถิ่น

           ⇒  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม