1.1 สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้

ข้อตกลงในการพัฒนางานฯ

(ข้อตกลงในการพัฒนา 1.การดำเนินการในประเด็นท้าทาย)

        สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้