สาขาการบัญชี ปวช.3/1

นักเรียนในที่ปรึกษา ระดับ ปวช.3/1  สาขาการบัญชี
1.นางสาวกนกพร อรัญญะ
2.นางสาวกนกวรรณ  หงษ์ทอง
3.นางสาวจรีย์พร  คงทวี
4.นางสาวจันทร์วิลัย สะอาดศรี
5.นางสาวเจนจิรา อาจอ่อนศรี
6.นางสาวกัญชพร บานเย็น
7.นางสาวชัญญาฎาริสร์  พิณพรหม
8.นางสาวณัฐธิดา ประภาวงค์
9.นางสาวทิพวัลย์ สิมมา
10.นางสาวธนนันท์  ตรีสุวรรณ
11.นางาสาวธันยธร  สีดำ
12.นางสาวนันทชา ชุ่มชื่น
13.นางสาวนาตยา แสนรถ
14.นางสาวนิจวิภา ร่มทอง
15.นางสาวเนตรดาว หอมกระแจะ
16.นางสาวบัณฑิตา หอมกระแจะ
17.นางสาวประติภา ศรีรักษ์
18.นางสาวเปรมยุดา อุดมพันธ์
19.นางสาวพรชิตา จงเจริญ
20.นางสาวพัชรี แซ่ซู
21.นางสาวพิณนภา  เพ็ชรทอง
22.นางสาวภณิดา ปานรัก
23.นางสาวภรณ์วดี มากยอด
24.นางสาวภัทรชิญา  ศรีโชติ
25.นางสาวภัทรวดี มณีพงษ์
26.นางสาวภัทรวดี อุลิต
27.นางสาวภัทรวดี เอี่ยมจิตต์
28.นางสาวมาวาลี ไกยสวน
29.นางสาวรถจนา จันทร์เจริญ
30.นางสาวรัชนก ชูกำลัง
31.นางสาววรัญญา เพ็ชร์มณี
32.นางสาววราภรณ์  ขันนาค
33.นางสาววาทิณี เสียงใหญ่
34.นางสาววิชชุดา อินทร์แย้ม
35.นางสาวศิรินภา คงคา
36.นางสาวสายฝน ศรีสุวรรณ
37.นางสาวสุรีภรณ์  บุญสิน
38.นายสิธิเดช ปานศรี
39.นางสาวอรนงค์ โพธิ์ยะ
40.นางสาวอรวรรณ เย็นสนิท
41.นางสาวอริสา ร่วมดี
42.นางสาววิไลวรรณ เทพพิทักษ์