1.1 สร้างและพัฒนาหลักสูตร

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

-หลักฐานการแนบไฟล์  ใบอนุญาตการสอนทุกรายวิชาในระบบ RMS/KMe

            ใบอนุญาตแผนการการสอน ภาคเรียนที่ 2/65