1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้

1.2 ออกบบการจัดการเรียนรู้

-หลักฐานแนบไฟล์แผนการสอนทุกรายวิชาในระบบ Kme 

ใบสรุปรายงานความถูกต้องของแผนการสอน

            แผนการสอน วิชา หุ่นยนต์เบื้องต้น

            แผนการสอน วิชา วงจรดิจิทัล  

           แผนการสอน วิชา ดิจิทัลเบื้องต้น 

           แผนการสอน วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง  

           แผนการสอน วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2