1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

- การเช็คชื่อในรายวิชาที่สอนเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทุกวิชาในระบบ RMS

        วิชา หุ่นยนต์เบื้องต้น

                      ห้อง ชอ.ปวช.2/1  

                      ห้อง ชอ.ปวช.2/2  

        วิชา วงจรดิจิทัล 

                      ห้อง ชอ.ปวช.3/1  

                      ห้อง ชอ.ปวช.3/2  

        วิชา ดิจิทัลเบื้องต้น

                      ห้อง ชฟ.ปวช.3/1  

                      ห้อง ชฟ.ปวช.3/2

        วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 

                      ห้อง ชอ.ปวส.1/1

                     ห้อง ชอ. ปวส.1/2  

        วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2    

                      ห้อง ชอ.ปวส.1/1

                     ห้อง ชอ. ปวส.1/2