1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

-หลักฐานการพัฒนาสื่อการเรียนในระบบ KMe เป็นรายวิชาของภาคเรียนปัจจุบันทุกรายวิชา

รายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2566

         สื่อการสอนวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

                      การเขียนแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น 1

                      การเขียนแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น 2

                      การเขียนแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น 3

         สื่อการสอนวิชา วงจรไฟฟ้า1

                      วงจรไฟฟ้า สตาร์ เดลต้า

         สื่อการสอนวิชา การิดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

                     ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

         สื่อการสอนวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า 

                     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

        สื่อการสอนวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ