1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

- ตรวจสอบจากบันทึกหลังการสอนในแต่ละครั้งในรายวิชาที่สอนในระบบRMS

      

      วิชา หุ่นยนต์เบื้องต้น

                      ห้อง ชอ.ปวช.2/1  

                      ห้อง ชอ.ปวช.2/2  

       วิชา วงจรดิจิทัล 

                      ห้อง ชอ.ปวช.3/1  

                      ห้อง ชอ.ปวช.3/2  

        วิชา ดิจิทัลเบื้องต้น

                      ห้อง ชฟ.ปวช.3/1 

                      ห้อง ชฟ.ปวช.3/2

        วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 

                      ห้อง สชอ.1/1  

                      ห้อง สชอ.1/2

        วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

                      ห้อง สชอ.1/1  

                      ห้อง สชอ.1/2

           

KMe : KMe © 2021