1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

- การบันทึกคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึ่งประสงค์เป็นปัจจุบันทุกครั้งทุกรายวิชาในระบบRMS

    

 

 วิชา หุ่นยนต์เบื้องต้น

                      ห้อง ชอ.ปวช.2/1  

                      ห้อง ชอ.ปวช.2/2  

        วิชา วงจรดิจิทัล 

                      ห้อง ชอ.ปวช.3/1  

                      ห้อง ชอ.ปวช.3/2  

        วิชา ดิจิทัลเบื้องต้น

                      ห้อง ชฟ.ปวช.3/1 

                      ห้อง ชฟ.ปวช.3/2

        วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 

                      ห้อง สชอ.1/1  

                      ห้อง สชอ.1/2

        วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

                      ห้อง สชอ.1/1  

                      ห้อง สชอ.1/2

                   

แบบกรอกคะแนนจิตพิสัย คะแนนเก็บ คะแนนแบบทดสอบ คะแนนใบงาน และคะแนนสอบปลายภาค