2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

- ตรวจสอบการจัดตั้งค่าคะแนนเก็บทุกรายวิชาที่สอนเป็นปัจจุบันในระบบ RMS

การตั้งค่าคะแนนเก็บทุกรายวิชา เป็นปัจจุบัน

        วิชา หุ่นยนต์เบื้องต้น

                      ห้อง ชอ.ปวช.3/1  

                      ห้อง ปวช.3/2  

        วิชา ดิจิทัลเบื้องต้น

                      ห้อง ปวช.3/1  

                      ห้อง ปวช.3/2  

        วิชา วงจรดิจิทัล

                      ห้อง ปวช.3/1  

        วิชา องค์การวิชาชีพ 2  

                      ห้อง ปวช.3/1  

        วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

                      ห้อง ปวช.3/1  

แบบกรอกคะแนนจิตพิสัย คะแนนเก็บ คะแนนแบบทดสอบ คะแนนใบงาน และคะแนนสอบปลายภาค