2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

- ตรวจสอบส่งรายงานการบันทักช่วยเหลือการเยี่ยมบ้านและการพบนักเรียน - นักศึกษาในที่ปรึกษาในส่วนของระบบนักเรียนในะรบบ RMS

บันทึกการเยี่ยมบ้าน นักเรียน/รายงานแผ่นเดียวที่เกี่ยวกับนักเรียนในที่ปรึกษา

         บันทึก  HomeRoom ของนักเรียนในที่ปรึกษา สชอ.2/1