2.3 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และสถานประกอบการ

 

2.3 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

รายงานแผ่นเดียวการร่วมโครงการกับผู้ปกครอง,สถานประกอบการและชุมชน

     1.ผู้ปกครอง  

     2.ภาคีเครือข่าย  

     3.สถานประกอบการ  

     4.ชุมชนและท้องถิ่น