3.1 ตรวจร่องรอยการพัฒนาตนเองมีการบันทึกเป็นปัจจุบันในระบบ KME

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online / Onsite)

       1. เอกสารการพัฒนาตนเอง เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียน การสอน และการบริหารจัดการด้วยดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

       2.เอกสารการพัฒนาตนเอง เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

       3. เอกสารการพัฒนาตนเอง เรื่อง เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า เรื่อง เทคโนโลยีการออกแบบ โครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ สาขาวิชาช่างยนต์

       4. เอกสารการพัฒนาตนเอง เรื่อง ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่