1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

 1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

-หลักฐานการแนบไฟล์  ใบอนุญาตการสอนทุกรายวิชาในระบบ RMS/KMe

                   ใบอนุญาตแผนการการสอน ภาคเรียน 1/2566