1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้

1.2 ออกบบการจัดการเรียนรู้

-หลักฐานแนบไฟล์แผนการสอนทุกรายวิชาในระบบ Kme 

ใบสรุปรายงานความถูกต้องของแผนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

               วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  

               วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น  

              วิชาระบบภาพ  

              วิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

             วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1  

 

 

เตอร์