1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

- การเช็คชื่อในรายวิชาที่สอนเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทุกวิชาในระบบ RMS

ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2566

  วิชาระบบภาพ                                         

วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น                               

วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น              

วิชาออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์   

วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๑