1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

-หลักฐานการพัฒนาสื่อการเรียนในระบบ KMe เป็นรายวิชาของภาคเรียนปัจจุบันทุกรายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

   วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น             

   วิชาระบบภาพ                                         

   วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น                                                 

   วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๑  

  วิชาออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์