1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

-หลักฐานการบันทึกคะแนนและการวัดผลตามหน่วยหรือแผนการสอนในระบบ RMS ทุกรายวิชา

    ตั้งค่าคะแนนเก็บ บันทึกคะแนนเก็บ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

          วิชาระบบภาพ  

          วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น                               

          วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น           

          วิชาออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

          วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๑