1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบระบบการควบคุมชั้นเรียนตามนโยบายสถานศึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน ขณะเรียน และหลังเลิกเรียนตามสภาพจริงในการสอนแต่ละครั้ง

รายงานแผ่นเดียวการตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 18

KMe : KMe © 2021