1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

- การบันทึกคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึ่งประสงค์เป็นปัจจุบันทุกครั้งทุกรายวิชาในระบบRMS

  คะแนนคุณธรรมและจริยธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566