2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

- ตรวจสอบการจัดตั้งค่าคะแนนเก็บทุกรายวิชาที่สอนเป็นปัจจุบันในระบบ RMS

     การตั้งค่าคะแนนเก็บทุกรายวิชา เป็นปัจจุบัน   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

   วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น               

   วิชาระบบภาพ                                         

   วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น                                           

   วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๑  

   วิชาออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์