2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

- ตรวจสอบส่งรายงานการบันทักช่วยเหลือการเยี่ยมบ้านและการพบนักเรียน - นักศึกษาในที่ปรึกษาในส่วนของระบบนักเรียนในะรบบ RMS

บันทึกการเยี่ยมบ้าน นักเรียน/รายงานแผ่นเดียวที่เกี่ยวกับนักเรียนในที่ปรึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

     บันทึก  HomeRoom ของนักเรียนในที่ปรึกษา สชอ.1/1 

     บันทึก  HomeRoom ของนักเรียนในที่ปรึกษา สชอ.1/2