2.3 กาตนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย

2.3 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

รายงานแผ่นเดียวการร่วมโครงการกับผู้ปกครอง,สถานประกอบการและชุมชน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

     1.ผู้ปกครอง  

     2.ภาคีเครือข่าย 

     3.สถานประกอบการ 

     4.ชุมชนและท้องถิ่น