3.1 ตรวจร่องรอยการพัฒนาตนเองมีการบันทึกเป็นปัจจุบันในระบบ KME

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online / Onsite)

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566

             ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ปรึกษา ระดับดีเด่น ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2565 

 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565

      1. เรื่อง โครงการ 'อบรมคุณธรรมและทักษะผู้นำตามหลักธรรมมาภิบาล' ประจำปีการศึกษา 2565

      2. เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

       3. เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียน การสอน และการบริหารจัดการด้วยดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

       4. เรื่อง ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านวัฒนกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ