2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆของสถานศึกษา

• เข้าร่วมกิจกรรมลำลึกคล้ายวันราชสมภพ ร.9

• อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

• กิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้สายวันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม

• การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

• กิจกรรมน้อมลำลึก 23 ตุลาคม 2565

• การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา(อนุมัติผลการเรียน)

• อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการนิเทศผู้เรียนฯ

• การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

• สัมนานักเรียนฝึกงานภาคเรียนที่ 2-2565

• ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

• รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

• กิจกรรมวันครู 2566

• การเตรียมความพร้อมการทดสอบV-Net 2565

• กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะระดับภาคกลาง

• ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2565

• ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมหน้าเสาธง

• ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูวิทยาลัย

• ประชุมพัฒนาบริหารสถานศึกษา(อนุมัติผลการเรียน 2-65)

• โครงการสถานศึกษาสีขาว

• อบรมการจัดการเรียนแบบดิจิตอลสมัยใหม่

• อนุมัติผลการเรียน 2/2565 ครั้งที่2

• กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

• มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2565