3.1 ตรวจร่องรอยการพัฒนาตนเองมีการบันทึกเป็นปัจจุบันในระบบ KME