มีชั่วโมง PLC ไม่ต่ำกว่า36ชั่วโมง/ภาคเรียนหรือ37ชั่วโมง/ปีงบประมาณ