ผู้ช่วยดำเนินโครงการหลัก เท่ากับ 20 ชั่วโมง/โครงการ