2.1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

-การเช็คชื่อในรายวิชาที่สอนเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทุกวิชาในระบบ RMS

สรุปรายงานการเช็คชื่อในรายวิชาที่สอน       

             วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ห้อง

                                ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3/1

             วิชา การโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า ห้อง

                                ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3/1

             วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า ห้อง

                                ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3/1

             วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ห้อง

                                ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2/1    

                                ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2/2

                                ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2/3

                                ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2/4

                                ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1/1

                                ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1/2

              วิชา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 ห้อง

                                ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1/1    

                                ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1/2