2.1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

2.1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

-หลักฐานการพัฒนาสื่อการเรียนในระบบ KMe เป็นรายวิชาของภาคเรียนปัจจุบันทุกรายวิชา

สื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

      • ความรู้พื้นฐานของระบบนิวแมติกส์

      • ระบบผลิตลม

      • อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์

      • การอ่านสัญลักษณ์วาล์วควบคุมทิศทางของระบบนิวแมติกส์

      • วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 2 ทาง

      • วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3 ทาง

      • วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4 ทาง

      • วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 5 ทาง

      • การควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วกันกลับสองทาง

      • การควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วความดันสองทาง

      • การควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมอัตราการไหล

      • การควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วหน่วงเวลา

      • การควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วจัดลำดับ

      • การควบคุมกระบอกสูบสองทาง

      • การควบคุมกระบอกสูบทางเดียว

สื่อการสอนวิชา หม้อแปลงไฟฟ้า 

      • การเกิดเส้นแรงแม่เหล็ก

      • แม่เหล็กและวงจรแม่เหล็ก ตอนที่ 1

      • แม่เหล็กและวงจรแม่เหล็ก ตอนที่ 2

      • หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 1

      • หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 2

      • หม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะไม่มีโหลด ตอนที่ 1

      • หม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะไม่มีโหลด ตอนที่ 2

      • หม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะมีโหลด ตอนที่ 1

      • หม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะมีโหลด ตอนที่ 2

      • หม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะมีโหลด ตอนที่ 3

      • หม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะมีโหลด ตอนที่ 4

      • การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 1

      • การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 2

      • ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 1

      • ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 2

      • การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 1

      • การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตอนที่ 2

      • การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก ตอนที่ 1

      • การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก ตอนที่ 2

 

สื่อการสอนวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 

      • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC

      • ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอล

      • คุณสมบัติ PLC SIEMENS S7-200

      • โปรแกรม Step7 - MicroWin

      • การเขียนโปรแกรมบน Step7 - MicroWin

      • กลุ่มคำสั่ง Bit Logic

      • กลุ่มคำสั่ง TIMERS

      • กลุ่มคำสั่ง COUNTERS

      • วงจรการใช้งานควบคุมมอเตอร์

      • การควบคุมระบบนิวแมติกส์โดย PLC

      • การออกแบบ PLC และการประยุกต์ใช้งาน

สื่อการสอนวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

      • การเกิดไฟฟ้ากระแสสลับ

      • เฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม

      • ปริมาณเชิงซ้อน

      • ค่าพารามิเตอร์

      • วงจรที่ประกอบด้วย R L C เพียวอย่างเดียว

      • วงจร R - L และ R - C อนุกรม

      • วงจร R - L - C อนุกรม

      • วงจร R - L และ R - C ขนาน

      • วงจร R - L - C ขนาน

      • วงจรรีโซแนนท์

      • การหาค่า L และ C

      • กำลังไฟฟ้าและการปรับปรุงเพาเวอร์แฟคเตอร์