2.1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

2.1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

-หลักฐานการบันทึกคะแนนและการวัดผลตามหน่วยหรือแผนการสอนในระบบ RMS ทุกรายวิชา

 

             วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง

                                ปวช.2/1

                                ปวช.2/2

                                ปวช.2/3

                                ปวช.2/4 

             วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง

                                ปวช.1/1

                                ปวช.1/2

             วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง

                                ปวช. 3/1 

             วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง

                                ปวช. 3/1    

             วิชา หม้อแปลงไฟฟ้าไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง

                                ปวช. 3/1    

    

แบบกรอกคะแนนจิตพิสัย คะแนนเก็บ คะแนนแบบทดสอบ คะแนนใบงาน และคะแนนสอบปลายภาค