2.2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2.2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ตรวจสอบส่งรายงานการบันทึกช่วยเหลือการเยี่ยมบ้านและการพบนักเรียน - นักศึกษาในที่ปรึกษาในส่วนของระบบนักเรียนในระบบ RMS

 

 

  

บันทึกการเยี่ยมบ้าน นักเรียน/รายงานแผ่นเดียวที่เกี่ยวกับนักเรียนในที่ปรึกษา

         บันทึก รายงานการบันทึก HomeRoom นักเรียนในที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 / 1  

        บันทึก รายงานการบันทึก HomeRoom นักเรียนในที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 / 2  

         บันทึก รายงานการบันทึก HomeRoom นักศึกษาในที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 / 1  

         บันทึก รายงานการบันทึก HomeRoom นักศึกษาในที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 / 2  

 

 

 

  

KMe : KMe © 2021