2.2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ของสถานศึกษา

2.2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆของสถานศึกษา

ปฏิบัติงานอื่นๆของสถานศึกษา(รายงานแผ่นเดียว ๔ ฝ่าย)

 

รายงานแผ่นเดียว ครบ 4 ฝ่าย 

     1.ฝ่ายวิชาการ  

     2.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

     3.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

     4.ฝ่ายบริหารทรัพยากร