2.2.5 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการ

2.2.5 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

การร่วมโครงการกับผู้ปกครอง,สถานประกอบการ,ภาคีเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

รายงานแผ่นเดียวการร่วมโครงการกับผู้ปกครอง,สถานประกอบการและชุมชน

     1. ผู้ปกครอง  

     2. ภาคีเครือข่าย  

     3. สถานประกอบการ  

     4. ชุมชนและท้องถิ่น