- มีชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง / ภาคเรียน หรือ 72 ชั่วโมง / ปีการศึกษา

มีชั่วโมง PLC ไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง/ภาคเรียน หรือ 72 ชั่วโมง/ปีงบประมาณ

 

การดำเนินการเรี่องชั่วโมง PLC โดยมีร่องรอยตรวจสอบได้เป็นระยะ

    1.จัดตั้งกลุ่มพร้อมประกาศจัดตั้งกลุ่ม PLC  

    2.กำหนดปัญหาการพัฒนา  

    3.รายงานการแก้ไขปัญหาตามข้อกำหนดของปัญหา  

     4.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน PLC