ผลงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลงานระดับอศจ.

งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับชาติ หรือเทียบเท่า

 

         หลักฐานร่องรอยระดับจังหวัด หรือ เทียบเท่า